ចុះឈ្មោះ UBO នៅប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំ ២០២០

European directives require member states to set up a UBO-register. UBO stands for Ultimate Beneficial Owner. The UBO register will be installed in the Netherlands in 2020. This entails that from 2020 onwards, companies and legal entities are obliged to register their (in)direct owners. Part of the personal data of the UBO, such as the name and economic interest, will be made public by means of the register. However, guarantees have been installed for the protection of the privacy of the UBOs.

ចុះឈ្មោះ UBO នៅប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំ ២០២០

ការបង្កើតការចុះឈ្មោះ UBO គឺផ្អែកលើសេចក្តីណែនាំប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់លើកទី ៤ របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ការចុះឈ្មោះយូ។ អេ។ អូរួមចំណែកដល់ការនេះដោយផ្តល់នូវតម្លាភាពអំពីបុគ្គលដែលជាម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនឬនីតិបុគ្គល។ យូប៊ីអូតែងតែជាមនុស្សធម្មជាតិដែលកំណត់វគ្គនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនថានៅពីក្រោយឆាក។

ការចុះឈ្មោះ UBO នឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហើយដូច្នេះវានឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សភាពាណិជ្ជកម្ម។

អានបន្ត៖ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

ចែករំលែក