អត្ថន័យជំរិតទារប្រាក់

ការជំរិតទារប្រាក់គឺជាការប្រើប្រាស់ខុសរបស់កម្លាំងជាក់ស្តែងឬការគំរាមកំហែងអំពើហឹង្សាឬការបំភិតបំភ័យដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិពីបុគ្គលឬអង្គភាព។ ការជំរិតយកប្រាក់ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះឬគ្រួសារឬមិត្តភក្តិ។

Law & More B.V.