អ្វីដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីលិខិត

លិខិតដែលបានចុះបញ្ជីគឺជាលិខិតមួយដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនិងតាមដានគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិចហើយតម្រូវឱ្យអ្នករត់សំបុត្រទទួលបានហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ជូនវា។ កិច្ចសន្យាជាច្រើនដូចជាគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងនិងឯកសារគតិយុត្តបញ្ជាក់ថាការជូនដំណឹងត្រូវតែមានជាទម្រង់លិខិតចុះបញ្ជី។ តាមរយៈការចុះឈ្មោះលិខិតអ្នកផ្ញើមានឯកសារច្បាប់ដែលបង្ហាញថាការជូនដំណឹងត្រូវបានបញ្ជូន។

Law & More B.V.