អ្នកបានធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់!

គេហទំព័រនេះ robots.txt ច្បាប់ហាមដាច់ខាតចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកនៅទីតាំងនេះ ដោយសារតែអ្នកមិនគោរពច្បាប់ robots.txt សំណើបន្ថែមពីអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកនឹងត្រូវបដិសេធមិនឱ្យចូល។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ថានេះជាកំហុសអ្នកអាចចូលប្រើគេហទំព័រតាមរយៈសេវាកម្មប្រូកស៊ីហើយទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រង។

ព័ត៌មានរបស់អ្នក

WHOIS Lookup for 18.208.126.232

2022/08/16 @ 02:01:02 am

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.32.0.0/11, 18.128.0.0/9, 18.64.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0
OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [អ៊ីមែលការពារ]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [អ៊ីមែលការពារ]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [អ៊ីមែលការពារ]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [អ៊ីមែលការពារ]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [អ៊ីមែលការពារ]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Blackhole សំរាប់ Bad Bots