គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចង់អោយអន្តរការីជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីសំណង់…

គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចង់អោយអន្តរការីត្រូវជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីសំណង់សម្រាប់ការជៀសវាងពន្ធដែលពួកគេបង្កើតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។

បណ្តាប្រទេសជាញឹកញាប់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពន្ធដោយសារតែភាគច្រើននៃសំណង់សារពើពន្ធឆ្លងប្រទេសដែលទីប្រឹក្សាពន្ធគណនេយ្យគណនេយ្យធនាគារនិងមេធាវី (អន្តរការី) បង្កើតសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនិងបើកការប្រមូលពន្ធទាំងនោះដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបស្នើថាចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩ អន្តរការីទាំងនេះនឹងមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសំណង់ទាំងនោះមុនពេលពួកគេត្រូវបានអនុវត្តដោយអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ ឯកសារដែលត្រូវផ្តល់នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យអាជ្ញាធរពន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់អ៊ឺរ៉ុប។

ច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពួកគេអនុវត្តចំពោះអន្តរការីសំណង់ទាំងអស់និងប្រទេសទាំងអស់។ អន្តរការីដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ថ្មីទាំងនេះនឹងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម។ សំណើនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការអនុម័តទៅសភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សា។

ចែករំលែក
Law & More B.V.