ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីក្រុង Eindhoven …

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រនៅអេនឌូវេនយើងភ្ជាប់តម្លៃដ៏អស្ចារ្យដល់សហគ្រិនដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ដូចដែលយើងបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីដែលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការបោះពុម្ភផ្សាយបញ្ជីនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៧។ សហគ្រិននឹងទទួលបានឱកាសបង្កើនការវិនិយោគក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាម្ចាស់ហាង ( ឌីជីអេស) អាចត្រូវបានចំណាយតិច។ ថវិកាជាច្រើននឹងត្រូវរកបានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍។ ដូចគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅមានដំណឹងល្អ: ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 2017 ខែមករាម្ចាស់ភាគហ៊ុនបរទេសអាចទទួលបានពន្ធភាគលាភដែលបានបង់លើស។

ចែករំលែក