មនុស្សជាច្រើនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដោយមិនយល់ពីខ្លឹមសារ

ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដោយមិនបានយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសាររបស់វា

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាដោយមិនបានយល់ច្បាស់ពីខ្លឹមសាររបស់វា។ ក្នុងករណីភាគច្រើនវាទាក់ទងនឹងការជួលឬកិច្ចសន្យាទិញកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាការងារនិងកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់។ ហេតុផលសម្រាប់ការមិនយល់កិច្ចសន្យាជាញឹកញាប់អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសា; កិច្ចសន្យាជារឿយៗមានលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនហើយភាសាផ្លូវការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។ លើសពីនេះទៀតវាបង្ហាញថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានអានកិច្ចសន្យាឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចុះហត្ថលេខា។ ជាពិសេស 'ការបោះពុម្ពតូច' ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលជាញឹកញាប់។ ជាលទ្ធផលប្រជាជនមិនដឹងអំពី“ ការចាប់” សក្តានុពលណាមួយទេហើយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាចកើតមាន។ បញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះអាចត្រូវបានរារាំងជាញឹកញាប់ប្រសិនបើប្រជាជនយល់ពីកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវ។ ជាញឹកញាប់ណាស់កិច្ចសន្យាដែលអាចមានផលវិបាកធំ ៗ ត្រូវបានចូលរួម។ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវយល់ពីខ្លឹមសារទាំងអស់នៃកិច្ចសន្យាមុនពេលអ្នកចុះហត្ថលេខា។ អ្នកអាចទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ Law & More នឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នកជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់អ្នក។

Law & More