ប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានព្យួរជាសមាជិកនៃបណ្តាញអ៊ឺរ៉ុប

ប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានព្យួរជាសមាជិកនៃបណ្តាញក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់តុលាការ (ENCJ)។

បណ្តាញក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការ (ENCJ) បានព្យួរប៉ូឡូញជាសមាជិក។ ENCJ បញ្ជាក់ថាមានការសង្ស័យអំពីឯករាជ្យភាពរបស់អាជ្ញាធរយុត្តិធម៌ប៉ូឡូញផ្អែកលើការធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីៗ។ ច្បាប់និងយុត្តិធ៌មរបស់គណបក្សប៉ូឡូញ (PiS) បានដាក់ចេញនូវកំណែទម្រង់រ៉ាឌីកាល់មួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ កំណែទម្រង់ទាំងនេះផ្តល់ឱ្យរដ្ឋាភិបាលនូវអំណាចបន្ថែមទៀតលើអំណាចតុលាការ។ ENCJ បញ្ជាក់ថា“ កាលៈទេសៈធ្ងន់ធ្ងរ” បានធ្វើឱ្យការព្យួរប៉ូឡូញចាំបាច់។

Law & More