ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ Law & More B.V. គេហទំព័រមានគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីបម្រើជាព័ត៌មានទូទៅ។ គ្មានសិទ្ធិណាមួយអាចទទួលបានពីព័ត៌មាននេះទេ។ Law & More B.V. មិនអាចត្រូវបានរក្សាទុកនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីឬជាលទ្ធផលនៃព័ត៌មានមិនពេញលេញនិង / ឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានត្រូវបានផ្ញើទៅ Law & More B.V. តាមរយៈអ៊ីមែលឬទម្រង់ទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រ Law & More B.V. មិនមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់ឡើយ។

Law & More B.V.