ការមិនទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ Law & More វេបសាយប៊ីអេសគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីបម្រើជាព័ត៌មានទូទៅ។ គ្មានសិទ្ធិណាមួយអាចទទួលបានពីព័ត៌មាននេះទេ។ Law & More BV មិនអាចត្រូវបានរក្សាទុកនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងពីឬជាលទ្ធផលនៃព័ត៌មានមិនពេញលេញនិង / ឬព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែលបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។ ព័ត៌មានត្រូវបានផ្ញើទៅ Law & More BV តាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទំរង់ទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រ Law & More ប៊ីអេសមិនមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់ឡើយ។