តើមេធាវីសាជីវកម្មធ្វើអ្វី?

តួនាទីរបស់មេធាវីសាជីវកម្មគឺដើម្បីធានានូវភាពស្របច្បាប់នៃប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មផ្តល់ប្រឹក្សាដល់សាជីវកម្មលើសិទ្ធិនិងមុខងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេរួមទាំងមុខងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្រ្តីក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះពួកគេត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាច្បាប់ពន្ធគណនេយ្យច្បាប់មូលធនក្ស័យធនសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្តល់សិទ្ធិធ្វើច្បាប់កំណត់តំបន់និងច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់សាជីវកម្មដែលពួកគេធ្វើការ។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.