តើមេធាវីពាណិជ្ជកម្មធ្វើអ្វីខ្លះ

តួនាទីរបស់មេធាវីពាណិជ្ជកម្មគឺដើម្បីធានានូវភាពស្របច្បាប់នៃប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មផ្តល់ប្រឹក្សាដល់សាជីវកម្មលើសិទ្ធិនិងមុខងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេរួមទាំងមុខងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្រ្តីក្រុមហ៊ុន។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះពួកគេត្រូវមានចំណេះដឹងអំពីទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាច្បាប់ពន្ធគណនេយ្យច្បាប់មូលធនការក្ស័យធនសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការផ្តល់សិទ្ធិធ្វើច្បាប់កំណត់តំបន់និងច្បាប់ជាក់លាក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់សាជីវកម្មដែលពួកគេធ្វើការ។

Law & More B.V.