តើអ្វីទៅជាប្រាក់ធានា

ការធានារ៉ាប់រងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមនុស្សម្នាក់យល់ព្រមកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការថែរក្សាសុវត្ថិភាពឬគោលបំណងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនទទួលយកភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះទេដោយមានការយល់ដឹងថាវានឹងត្រូវប្រគល់ជូនវិញនៅថ្ងៃក្រោយ។

Law & More B.V.