តើអ្វីទៅជាអាជីវកម្ម

អាជីវកម្មគឺជាពាក្យមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនមួយអនុវត្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលបំណងរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួលបានដោយការលក់និងការផ្តល់ទំនិញឬសេវាកម្ម។

Law & More B.V.