តើអ្វីទៅជាសាជីវកម្ម

សាជីវកម្មគឺជាអង្គភាពអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដែលម្ចាស់ត្រូវបានការពារពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនិងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដាច់ដោយឡែកពីម្ចាស់ឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនសាជីវកម្មមួយអាចអនុវត្តសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវភាគច្រើនដែលម្ចាស់អាជីវកម្មបុគ្គលនឹងកាន់កាប់ដែលមានន័យថាសាជីវកម្មអាចចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ប្តឹងនិងប្តឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបង់ពន្ធនិងជួល និយោជិក។

Law & More B.V.