អ្វីទៅជាកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់

កិច្ចសន្យាស្របច្បាប់គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចអនុវត្តបានដោយស្របច្បាប់រវាងភាគីពីរឬច្រើន។ វាអាចជាពាក្យសំដីឬសរសេរ។ ជាធម្មតាពិធីជប់លៀងសន្យានឹងធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ភាគីម្ខាងទៀតជាថ្នូរនឹងផលប្រយោជន៍។ កិច្ចសន្យាស្របច្បាប់ត្រូវតែមានគោលបំណងស្របច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកការពិចារណាភាគីមានសមត្ថកិច្ចនិងការធានាពិតប្រាកដថាអាចអនុវត្តបាន។

Law & More B.V.