អ្វីដែលជាអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

អាជីវកម្មដែលមាននិរន្តរភាពឬអាជីវកម្មបៃតងគឺជាសាជីវកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានតិចតួចឬមានសក្តានុពលជាវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានពិភពលោកឬសហគមន៍មូលដ្ឋានសហគមន៍សង្គមឬសេដ្ឋកិច្ច។

Law & More B.V.