តើអ្វីទៅជាអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌

អាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលពិចារណាពីផលប៉ះពាល់សកម្មភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានលើបរិស្ថានមនុស្សនិងសត្វ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលឬសេវាកម្មចុងក្រោយប្រភពដើមនិងរបៀបដែលវាត្រូវបានផលិតនិងចែកចាយ។

Law & More B.V.