តើអ្វីទៅជាកិច្ចសន្យាបង្កប់ន័យ

កិច្ចសន្យាបង្កប់ន័យកើតឡើងនៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនមានអ្នកម៉ៅការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្តែងដោយពាក្យសំដី។

Law & More B.V.