តើ b2b មានន័យអ្វី

B2B គឺជាពាក្យអន្តរជាតិសម្រាប់អាជីវកម្ម - អាជីវកម្ម។ វាសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើជំនួញជាពិសេសជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍រួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកលក់ដុំធនាគារវិនិយោគនិងក្រុមហ៊ុនបង្ហោះដែលមិនប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្សារឯកជន។

Law & More B.V.