តើអ្វីជាការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មអាចត្រូវបានសង្ខេបជាគំនិតគំនិតផ្តួចផ្តើមនិងសកម្មភាពដែលជួយធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលកំណើនទាក់ទងនឹងការពង្រីកអាជីវកម្មបង្កើនប្រាក់ចំណេញដោយការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រ។

Law & More B.V.