អ្វីទៅជាច្បាប់កិច្ចសន្យា

ច្បាប់កិច្ចសន្យាគឺជាច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀង។ ច្បាប់កិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងការបង្កើតនិងការកត់ត្រាកិច្ចព្រមព្រៀង។

Law & More B.V.