តើហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វី

ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាពាក្យទូលំទូលាយដែលពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារអានុភាពឬបំណុលឥណទានទីផ្សារមូលធនប្រាក់និងការវិនិយោគ។ ជាទូទៅហិរញ្ញវត្ថុតំណាងឱ្យការគ្រប់គ្រងប្រាក់និងដំណើរការនៃការទទួលបានមូលនិធិដែលត្រូវការ។ ហិរញ្ញវត្ថុក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការត្រួតពិនិត្យការបង្កើតនិងការសិក្សាអំពីប្រាក់កម្ចីធនាគារឥណទានការវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដែលបង្កើតជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។

Law & More B.V.