តើអ្វីទៅជាអាជីវកម្មអន្តរជាតិ

អាជីវកម្មអន្ដរជាតិសំដៅទៅលើពាណិជ្ជកម្មទំនិញសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាមូលធននិង / ចំណេះដឹងឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាតិនិងនៅទូទាំងពិភពលោកឬនៅទូទាំងប្រទេស។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការទំនិញនិងសេវាកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសពីរឬច្រើន។

Law & More B.V.