តើអ្វីទៅជាច្បាប់បារត

ច្បាប់បារតគឺជាផ្នែកធំនៃច្បាប់លក្ខន្តិកៈករណីនិងទំនៀមទម្លាប់ដែលទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មការលក់ការទិញការដឹកជញ្ជូនការដឹកជញ្ជូនកិច្ចសន្យានិងគ្រប់ទម្រង់នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

Law & More B.V.