អ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាមានលក្ខណៈតូចតាច

កិច្ចសន្យាដែលមានសិទ្ធិជាកិច្ចសន្យាគឺជាកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតុលាការនៅពេលដែលគ្មានកិច្ចសន្យាផ្លូវការណាមួយរវាងភាគីនិងមានវិវាទទាក់ទងនឹងការទូទាត់ថ្លៃទំនិញឬសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូន។ តុលាការបង្កើតកិច្ចសន្យាបែងចែកសិទ្ធិដើម្បីការពារគណបក្សពីការធ្វើអាជីវកម្មដោយអយុត្តិធម៌ឬពីអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនៅពេលគាត់មិនសមនឹងធ្វើ។

Law & More B.V.