អ្វីដែលជាកិច្ចសន្យាមិនអាចប្រកែកបាន

កិច្ចសន្យាដែលមិនអាចអនុវត្តបានគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬផ្ទាល់មាត់ដែលនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយតុលាការឡើយ។ មានហេតុផលខុសគ្នាជាច្រើនដែលតុលាការអាចមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ កិច្ចសន្យាអាចនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតែប្រធានបទរបស់ពួកគេពីព្រោះភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីភាគីម្ខាងទៀតដោយអយុត្តិធម៌ឬដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង។

Law & More B.V.