អ្វីទៅជាកិច្ចសន្យាដែលអាចលុបចោលបាន

កិច្ចសន្យាដែលមិនអាចលុបចោលបានគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការរវាងភាគីទាំងពីរដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនមិនអាចប្រតិបត្តិបានសម្រាប់ហេតុផលច្បាប់មួយចំនួន។

Law & More B.V.