ការលែងលះដាច់ខាត

ការបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ចុងក្រោយ (ដែលខុសគ្នាពីការបែកគ្នាតាមច្បាប់) នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរមានសិទ្ធិរៀបការម្តងទៀត។ ការលែងលះដាច់ខាតរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនដូចការលែងលះមានកំណត់ដែលដើរតួជាកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែក។

Law & More B.V.