លុបចោល

នៅពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានទុកជាមោឃៈមានន័យថាសហជីពត្រូវបានប្រកាសទុកជាមោឃៈនិងគ្មានសុពលភាព។ សំខាន់អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានគេគិតថាមិនធ្លាប់មានតាំងពីដំបូងមក។ នេះខុសគ្នាពីការលែងលះគ្នាក្នុងនោះការលែងលះគឺជាការបញ្ចប់នៃសហជីពដែលមានសុពលភាពប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅតែត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមាន។ មិនដូចការលែងលះនិងមរណភាពការលុបបំបាត់ចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្មាននៅចំពោះមុខច្បាប់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការមើលថែកុមារ។

Law & More B.V.