ការលែងលះស៊ីវិល

ការលែងលះគ្នាស៊ីវិលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការលែងលះគ្នាដែលមានន័យថាមានន័យថាការលែងលះគ្នាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់រួម។ នៅក្នុងការលែងលះគ្នាដោយស៊ីវិលឬដោយសហការណ៍គ្នាភាគីទាំងសងខាងរក្សាបាននូវមេធាវីដែលប្រកាន់យករបៀបសហការគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាឬយ៉ាងហោចណាស់កាត់បន្ថយចំនួននិងទំហំនៃជម្លោះ។ មេធាវីនិងអតិថិជនរបស់ពួកគេស្វែងរកការបង្កើតការមូលមតិគ្នានិងធ្វើការសំរេចចិត្តឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅខាងក្រៅតុលាការ។

Law & More B.V.