ច្បាប់គ្រួសារ។

ច្បាប់គ្រួសារគឺជាផ្នែកនៃច្បាប់ដែលដោះស្រាយទំនាក់ទំនងគ្រួសារ។ វារួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងបំបែកពួកគេ។ ច្បាប់គ្រួសារនិយាយអំពីការប្រតិបត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ការលែងលះកំណើតការសុំកូនចិញ្ចឹមឬសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយ។

Law & More B.V.