មូលដ្ឋានសម្រាប់ការលែងលះ

ប្រសិនបើការលែងលះគ្នាដោយការព្រមព្រៀងគ្នាមិនមែនជាជម្រើសទេអ្នកអាចពិចារណាអំពីការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីលែងលះជាឯកតោភាគីដោយផ្អែកលើហេតុផលនៃការរំខានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានរំខានដោយគ្មានការរំខាននៅពេលដែលការបន្តរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធនិងការបន្តមានលទ្ធភាពមិនអាចទៅរួចដោយសមហេតុផលដោយសារតែការរំខាននោះ។ ការពិតជាក់ស្តែងដែលបង្ហាញពីការរំខានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនអាចបំបែកបានឧទាហរណ៍ដូចជាការផិតក្បត់ឬលែងរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះអាពាហ៍ពិពាហ៍។

Law & More B.V.