តើការលែងលះ alimony មានប៉ុន្មាន

ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍មិនមែនជាចំនួនថេរទេប៉ុន្តែត្រូវបានគណនាសម្រាប់ការលែងលះគ្នាដោយផ្អែកលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងអតីតដៃគូរបស់អ្នក។ ទាំងចំណូលចំណូលផ្ទាល់ខ្លួននិងតំរូវការរបស់កូន ៗ របស់អ្នកប្រសិនបើមានសូមយកមកពិចារណា។

Law & More B.V.