ការលែងលះប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ក្នុងករណីលែងលះអ្នកទាំងពីរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់សោធនរបស់ដៃគូពាក់កណ្តាល។ នេះត្រូវបានចែងនៅក្នុងច្បាប់។ វាគ្រាន់តែទាក់ទងនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលអ្នកបានបង្គរអំឡុងពេលរៀបការឬចុះឈ្មោះជាដៃគូ។ ការបែងចែកនេះត្រូវបានគេហៅថា 'សមភាពសោធននិវត្តន៍' ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បែងចែកប្រាក់សោធនខុសគ្នាអ្នកអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងលើបញ្ហានេះ។ អ្នកអាចមានសារការីសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមុនភាពជាដៃគូឬកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឬអ្នកអាចមានមេធាវីឬអ្នកសម្រុះសម្រួលសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះគ្នា។ នេះគឺជាឯកសារដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដូចជាការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះប្រាក់សោធនបំណុលនិងរបៀបដែលអ្នករៀបចំប្រាក់ខែ។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសផ្នែកផ្សេង។ ក្នុងករណីនេះអ្នកផ្តល់សំណងដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាមួយនឹងសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានចំណែកធំនៃប្រាក់សោធនរបស់អ្នកអ្នកអាចជ្រើសរើសទទួលប្រាក់កម្រៃតិចពីប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.