ឡើងវិញ

ការរៀបការម្តងទៀតមានន័យថារៀបការម្តងទៀតបន្ទាប់ពីមរណភាពឬការលែងលះពីប្តីឬប្រពន្ធ។ វាគឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទីពីរឬជាបន្តបន្ទាប់។ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ម្តងទៀតអាចបង្ហាញពីបញ្ហាច្បាប់មួយចំនួនដូចជាបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអាណាព្យាបាលនិងមរតក។

Law & More B.V.