កិច្ចព្រមព្រៀងបំបែក

កិច្ចព្រមព្រៀងបែកគ្នាគឺជាឯកសារមួយដែលមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រើដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅពេលត្រៀមបំបែកខ្លួនឬលែងលះគ្នា។ វារួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌក្នុងការបែងចែកការឃ្លាំមើលនិងការគាំទ្រកុមារការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយការគាំទ្រពីកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនិងទិដ្ឋភាពគ្រួសារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលប្តីប្រពន្ធអាចមានបំណងបែងចែកឬបែងចែក។

Law & More B.V.