តើអ្វីទៅជាអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់

សោធននិវត្តន៍មានន័យថាផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្តីប្រពន្ធដែលរកចំណូលបានទាបឬក្នុងករណីខ្លះគ្មានប្រាក់ចំណូលទាល់តែសោះ។ ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលមានកូនចូលរួមបុរសជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយស្ត្រីនោះអាចបោះបង់អាជីពចិញ្ចឹមកូនហើយនឹងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីបែកគ្នាឬលែងលះ។ ច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនកំណត់ថាប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នាមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានគុណភាពដូចកាលពីមុន។

Law & More B.V.