តើអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃអាហារូបត្ថម្ភ

គោលបំណងនៃការផ្តល់អាហារូបករណ៍គឺដើម្បីកំណត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអយុត្តិធម៌ណាមួយនៃការលែងលះដោយផ្តល់ប្រាក់ចំណូលបន្តដល់ប្តីឬប្រពន្ធដែលមិនរកប្រាក់ឈ្នួលឬទាបជាង។ ផ្នែកនៃយុត្តិកម្មគឺថាអតីតស្វាមីឬភរិយាប្រហែលជាបានជ្រើសរើសអាជីពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញការងារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង។

Law & More B.V.