តើច្បាប់ប្រភេទណាខ្លះ

ខណៈពេលដែលមានច្បាប់ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលអាចត្រូវបានសិក្សានិងពិចារណាវាជាញឹកញាប់ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការដាក់ជាក្រុមជាពីរប្រភេទមូលដ្ឋានគឺច្បាប់សាធារណៈនិងច្បាប់ឯកជន។ ច្បាប់សាធារណៈគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងឥរិយាបថរបស់ពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដែលជារឿយៗរួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ ច្បាប់ឯកជនគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មនិងឯកជនរវាងបុគ្គលដែលជាទូទៅរួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់ទារុណកម្មនិងច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ ដោយសារច្បាប់នេះជាគោលការណ៍ទូលំទូលាយដូច្នេះច្បាប់ត្រូវបានបែងចែកជា ៥ ផ្នែកនៃច្បាប់។ ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋបាលច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ស៊ីវិលនិងច្បាប់អន្ដរជាតិ។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.