តើមេធាវីធ្វើអ្វីខ្លះ

មេធាវីត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអនុវត្តច្បាប់ហើយមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីគោរពច្បាប់ខណៈពេលដែលការពារសិទ្ធិកូនក្តីរបស់ពួកគេផងដែរ។ កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដែលមានទាក់ទងនឹងមេធាវីរួមមាន៖ ការផ្តល់ដំបូន្មាននិងការប្រឹក្សាច្បាប់ស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មានឬភស្តុតាងការបង្កើតឯកសារច្បាប់ទាក់ទងនឹងការលែងលះឆន្ទៈកិច្ចសន្យានិងប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យនិងការកាត់ទោសឬការការពារក្តីនៅក្នុងតុលាការ។

Law & More B.V.