អ្វីទៅជាមេធាវី

មេធាវីឬមេធាវីគឺជាមនុស្សដែលអនុវត្តច្បាប់។ ការធ្វើការជាមេធាវីពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃទ្រឹស្តីនិងចំណេះដឹងខាងអរូបីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលជាក់លាក់ឬដើម្បីផលប្រយោជន៏របស់អ្នកដែលជួលមេធាវីឱ្យបំពេញសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់។

ការកំណត់ភាពឯកជន
យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅពេលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចដាក់កម្រិតរារាំងឬលុបចោលខូឃីស៍តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ យើងក៏ប្រើមាតិកានិងស្គ្រីបពីភាគីទីបីដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាតាមដាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសការយល់ព្រមរបស់អ្នកខាងក្រោមដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបង្កប់ដោយភាគីទីបីបែបនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីខូឃីស៍ដែលយើងប្រើទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលនិងរបៀបដំណើរការរបស់យើងសូមពិនិត្យមើលរបស់យើង គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព
Law & More B.V.