អ្វីទៅជាមេធាវី

មេធាវីឬមេធាវីគឺជាមនុស្សដែលអនុវត្តច្បាប់។ ការធ្វើការជាមេធាវីពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃទ្រឹស្តីនិងចំណេះដឹងខាងអរូបីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលជាក់លាក់ឬដើម្បីផលប្រយោជន៏របស់អ្នកដែលជួលមេធាវីឱ្យបំពេញសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់។

Law & More B.V.