អ្វីទៅជាមេធាវីរួម

មេធាវីរងគឺជាមេធាវីនិងជានិយោជិករបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍លើភាពជាម្ចាស់ជាដៃគូ។