តើអ្វីទៅជាការប្រកាស

សេចក្តីប្រកាសគឺជាការបញ្ជាក់តាមទម្រង់ជាវិធីសាស្ត្រនិងឡូជីខលនៃកាលៈទេសៈដែលបង្កើតជាដើមហេតុនៃដើមបណ្តឹងនៃសកម្មភាព។ ការប្រកាសនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាក់ជូនតុលាការ។

Law & More B.V.