ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីអេឡិចត្រូនិចដោយគ្មានជាតិនីកូទីន

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ វាត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបារីអេឡិចត្រូនិកដោយគ្មានជាតិនីកូទីននិងសម្រាប់លាយស្មៅសម្រាប់បំពង់ទឹក។ ច្បាប់ថ្មីអនុវត្តចំពោះអ្នករាល់គ្នា។ តាមវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលហូឡង់នៅតែបន្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារកុមារអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ។ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ នេះវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឈ្នះបារីអេឡិចត្រូនិចជារង្វាន់នៅឯពិព័រណ៍ទៀតឡើយ។ អាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលហុលឡង់ត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់ថ្មីទាំងនេះ។

Law & More