អ្នកដាក់សំណើរសុំស្គែនករណីដោយប្រើពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណិត។ បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសំណើយើងនឹងទាក់ទងអ្នកតាមទូរស័ព្ទ។ បន្ទាប់ពីការព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារយើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយករណីស្គែន។ស្នើសុំស្កេនករណី


* បញ្ចូលឯកសារពាក់ព័ន្ធ

Law & More B.V.