សម្ព័ន្ធភាពច្បាប់ពិភពលោក

និមិត្តសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពច្បាប់ពិភពលោក ២Law & More គឺជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោក។ អង្គការនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ជាង ១០០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ៨០ ។

Law & More គឺជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលមានការផ្តោតអារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិ។ តាមរយៈសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនវាអាចជួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ទូទាំងពិភពលោក។ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័រ worldlawalliance.com.

Law & More B.V.