សម្ព័ន្ធភាពច្បាប់ពិភពលោក

Law & More គឺជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោក។ អង្គការនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ជាង ១០០ នៅក្នុងប្រទេសជាង ៨០ ។

Law & More គឺជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលមានការផ្តោតអារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិ។ តាមរយៈសមាជិកភាពវាអាចជួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនឱ្យទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ទូទាំងពិភពលោក។
អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័រ worldlawallliance.com.

សមាជិក WLA

Law & More B.V.