អ្វីទៅជាមេធាវីក្រុមហ៊ុន

មេធាវីសាជីវកម្មគឺជាមេធាវីដែលធ្វើការក្នុងសាជីវកម្មដែលជាធម្មតាតំណាងឱ្យអាជីវកម្ម។ មេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចជាមេធាវីប្រតិបត្តិការដែលមានន័យថាពួកគេជួយសរសេរកិច្ចសន្យាជៀសវាងវិវាទនិងបើមិនដូច្នេះទេធ្វើការងារស្របច្បាប់នៅពីក្រោយ។ អ្នកធ្វើច្បាប់អាចជាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ មេធាវីទាំងនេះតំណាងឱ្យសាជីវកម្មក្នុងពាក្យបណ្តឹងទាំងប្តឹងអ្នកដែលបានធ្វើខុសសាជីវកម្មឬការពារសាជីវកម្មប្រសិនបើវាត្រូវបានប្តឹង។

Law & More B.V.