តើអ្វីទៅជាការចាប់ផ្តើម

ពាក្យថាការចាប់ផ្តើមគឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រតិបត្តិការ។ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហគ្រិនម្នាក់ឬច្រើនដែលចង់អភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មដែលពួកគេជឿជាក់ថាមានតំរូវការ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាទូទៅចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការចំណាយខ្ពស់និងប្រាក់ចំណូលមានកំណត់ដែលជាមូលហេតុដែលពួកគេស្វែងរកដើមទុនពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាដូចជាអ្នកវិនិយោគទុន។

Law & More B.V.