តើអ្វីទៅជាច្បាប់សាជីវកម្ម

ច្បាប់សាជីវកម្ម (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាច្បាប់អាជីវកម្មឬច្បាប់សហគ្រាសឬពេលខ្លះច្បាប់ក្រុមហ៊ុន) គឺជាស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិទំនាក់ទំនងនិងការប្រព្រឹត្ដរបស់មនុស្សក្រុមហ៊ុនអង្គការនិងអាជីវកម្ម។ ពាក្យនេះសំដៅទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងសាជីវកម្មឬទ្រឹស្តីសាជីវកម្ម។

Law & More B.V.